Platinum

glass.png

Onderzoek van uw onderneming

Ieder pakket begint met een grondige analyse. Wij komen bij u langs en brengen niet enkel in kaart welke gegevens verwerkt worden, maar stellen ons ook de vraag waarom en op welke manier dit gebeurt.

 

Wij staan stil bij uw IT-beleid en gaan na in hoeverre de gegevens, die u verwerkt, beschermd worden. Worden deze gegevens bijvoorbeeld bewaard op een server binnen uw bedrijfsgebouw en/of in de cloud? Wie heeft er allemaal toegang tot deze gegevens? Doet u aan direct marketing of reclame op basis van mailinglijsten? Etc.

 

Met behulp van enkele checklists vergaren we de nodige informatie om een uitgebreid advies op te stellen.

Advies

Dit advies geeft een duidelijk beeld van al hetgeen onderzocht werd en geeft aan wat er nog dient te gebeuren om uw onderneming GDPR-compliant te maken.

 

De pijnpunten en obstakels worden naar aanleiding van het voorafgaand onderzoek blootgelegd, waarbij wij proactief te werk gaan en hierover adviseren. Ons advies gaat een stapje verder. We geven zeer praktische tips over hoe bepaalde zaken aangepakt dienen te worden.

 

Wij streven naar duidelijkheid en vereenvoudiging, zodat dit advies beschouwd kan worden als een stappenplan met concrete aanwijzingen en aanbevelingen. Kortom, dit is een advies waar men meteen mee aan de slag kan.

speaker.png
screen.png

Policies & digitale tool

Op basis van het uitgebreid advies maken we verschillende documenten op die vereist worden door de GDPR.

 

In eerste instantie maken we een verplicht verwerkingsregister op, alwaar alle categorieën van verwerkte persoonsgegevens worden vermeld. Dit doen we door middel van een universele template waarmee u naderhand nog aanpassingen kan doen. Vervolgens gaan we over tot de opmaak van de door u gevraagde policies. Dit gebeurt op maat van uw onderneming en in functie van de bestemmeling van deze Policy (klant, leverancier, onderaannemer, sollicitant...).

 

Privalex gaat een stap verder en implementeert deze policies in haar online tool. Deze tool wordt gepersonaliseerd en op maat van uw onderneming aangepast aan de huisstijl van uw onderneming, zodat uw klanten, leveranciers, onderaan- nemers... op een efficiënte manier kennis kunnen nemen van uw Privacy Policy.

 

Daarenboven stellen we een GDPR-bundel ter beschikking met extra uitleg omtrent de GDPR, alsook kan u beschikken over een document waarin alle rechten van de betrokken personen worden opgelijst en hoe men daar als onder- neming dient op te antwoorden.

HR-luik

Privalex voorziet een allesomvattende dienstverlening zodat uw onderneming niet alleen een efficiënt en transparant beleid kan voeren tegenover haar klanten en leveranciers, maar ook tegenover haar personeel. De GDPR vereist immers dat ook het personeel een aangepaste Privacy Policy te zien moet krijgen.

 

Met een op-maat-gemaakte Employee Policy streven we er naar dat u niet enkel extern GDPR-compliant bent, maar ook intern.

 

Daarenboven stellen we niet enkel een Employee Policy op, maar tevens een Company Policy, waarin richtlijnen zijn opgenomen hoe het personeel dient om te gaan met de gegevens van klanten, leveranciers... De meeste datalekken gebeu- ren immers door onopzettelijke fouten van het personeel.

people.png
faucet.png

Data breach procedure

Stel u voor dat een bediende zijn/haar werklaptop kwijtspeelde of dat deze werd gestolen. In dergelijke situatie is een Data Breach Procedure onmisbaar. Wanneer er sprake zou zijn van een datalek verplicht de GDPR dat u bepaalde stappen moet ondernemen om dit lek te melden, in te dijken en/of op te lossen. Wij stellen een procedure op, op maat van uw onderneming, met een duidelijk stappenplan wat er allemaal dient te gebeuren en wie er desgevallend gecontacteerd dient te worden.

Direct marketing op maat

We geven praktische en concrete tips, op maat van uw onderneming, hoe u nieuwsbrieven dient te versturen en hoe u uw direct marketingbeleid dient af te stemmen op de GDPR en de andere geldende wetten.

envelope.png
document.png

Aanvullende documenten

Om uw onderneming helemaal GDPR-proof te maken, stellen wij tevens nog verschillende andere, gepersonaliseerde, documenten op. Wanneer u in opdracht van uw klanten persoonsgegevens van personen dient te verwerken (u bent bijvoorbeeld een websiteontwikkelaar die ook naderhand het onderhoud ervan doet), zal u graag uw aansprakelijkheden in het kader van de GDPR duidelijk willen vastleggen en zo-nodig beperken. Dit doen we aan de hand van een verwerkers- overeenkomst.

 

Daarenboven maken we een template toestemmingsdocument op, op basis waarvan uw klant, leverancier... uitdrukkelijk toestemming kan geven, want in sommige gevallen zal er uitdrukkelijk toestemming gevraagd moeten worden. Ons toestemmingsdocument beantwoordt aan alle vereisten van de GDPR, zoals vrij gegeven, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig.

Extra's

Cookie Statement
Controle webshop/website/E-Commerce

Nazicht en herwerking arbeidsreglement

Nazicht en herwerking algemene voorwaarden