Algemene voorwaarden

1. Alle fakturen uitgaande van B.V.B.A. DECALEC zijn kontant te betalen ten laatste dertig dagen na de factuurdatum en dit zonder kortingen, op de financiële rekening op de fakturen vermeld. De aanvaarding van wissels heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg.

 

2. Een laattijdige betaling zal een intrest met zich meebrengen van 15% vanaf de vervaldag. Deze intrest is van rechtswege verschuldigd door het overschrijden van de betalingsdatum zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist. Indien ook na een schriftelijke aanmaning geen betaling volgt binnen de 10 dagen dan zal het bedrag van de faktuur degressief worden verhoogd met een onherleidbare schadevergoeding als volgt berekend : 15% op de eerste schijf van 12.500,00 EUR, 10% op hetgeen de 12.500,00 EUR overschrijdt, met een minimum van 125,00 EUR.

3.  Indien de klant een faktuur of wissel niet heeft betaald op de vervaldatum, behoudt B.V.B.A. DECALEC zich het recht voor het werk volledig stop te zetten, niet verder te leveren of prestaties te verrichten en dit zonder enige voorafgaande verwittiging  Er zal geen recht op verhaal zijn, noch recht op schadevergoeding vanwege de klant voor deze stopzetting, noch voor de vertraging in de uitvoering van de werken voortvloeiende uit deze stopzetting. B.V.B.A. DECALEC heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de klant wegens stopzetting van de werken en leveringen, meer bepaald een forfaitaire vergoeding van 50% van het faktuurbedrag van de resterende opdrachten.

4. Om geldig te zijn moeten klachten binnen de acht dagen na levering schriftelijk ingediend worden. Bij ontstentenis van een schriftelijk ingediende klacht binnen de acht dagen na levering zullen de leveringen en werken als aanvaard worden beschouwd.

5. Voor het beslechten van geschillen zijn enkel de rechtbanken van KORTRIJK bevoegd.