Leverancier    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Leverancier kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Leverancier heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Yvan Christiaens van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Yvan Christiaens worden aangevraagd. Indien de Leverancier meerdere kopiën van zijn gegevens wenst, dan zal hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

 • Recht op verbetering:

De Leverancier heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Leverancier niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Yvan Christiaens de gegevens verzamelt en gebruikt kan de Leverancier zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre de Leverancier ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

 • Recht op verwijdering:

De Leverancier kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Leverancier bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang en gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Yvan Christiaens rust.

 

 • Recht op beperking

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Leverancier Yvan Christiaens vragen om de gegevens te beperken.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Leverancier uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Leverancier het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Yvan Christiaens, de heer Yvan Christiaens en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Yvan Christiaens - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77 45 02 - info@christiaensyvan.be - http://www.tuinhuizenfabrikant.be