Dienstverlener    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Klant kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

·        Recht op toegang en inzage:

 

De Dienstverlener heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Utopix van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Utopix worden aangevraagd. Indien de Dienstverlener meerdere kopieën van zijn gegevens wenst, dan zal hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

·        Recht op verbetering:

 

De Dienstverlener heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

·        Recht van verzet:

 

Wanneer de Dienstverlener niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Utopix de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de Dienstverlener zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre hij/zij ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

·        Recht op verwijdering:

 

De Dienstverlener kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 

- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 

- de Dienstverlener bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

 

- de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een - 16 jarige;

 

- de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Utopix rust.

 

 

·        Recht op beperking

 

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Dienstverlener opteren om de gegevens te beperken.

 

·        Recht op intrekking:

 

Wanneer de Dienstverlener uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

·        Recht op overdraagbaarheid:

 

Voorzover de Dienstverlener zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd én de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de Dienstverlener gerechtigd om Utopix te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde mits dit laatste technisch mogelijk is.

 

Utopix maakt op heden evenwel geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming.

 

·        Klachten:

 

Uiteraard heeft de Dienstverlener het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Utopix, de heer Herman Cauwels en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

UTOPIX 

 

Adres: Bergensesteenweg 709a, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Telefoon: 056/96.03.61

E-mail: info@utopix.be

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Website: www.privacycommission.be

Utopix - Bergensesteenweg 709a - 1600 Sint-Pieters-Leeuw - 056/96.03.61 - info@utopix.be - http://www.utopix.be