Dealer    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Dealer kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Dealer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Multiwood van deze gegevens maakt.

 

 • Recht op verbetering:

De Dealer heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Dealer niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Multiwood de gegevens verzamelt en gebruikt kan de Klant zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre de Klant ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking gebaseerd zou zijn op het algemeen belang dan wel gerechtvaardig belang.

 

 • Recht op verwijdering:

De Dealer kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Dealer bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang en gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Multiwood rust.

 

 • Recht op beperking

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Dealer opteren om de gegevens te beperken.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Dealer uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Dealer het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Multiwood, de heer Yvan Christiaens en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Multiwood BVBA - Neerbeekstraat 23 - 8572 Kaster - 056/77.45.02 - info@yc.be - www.day-dreamer.eu