Sollicitant    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Sollicitant kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Sollicitant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Omniplex van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Omniplex worden aangevraagd. Indien de Sollicitant meerdere kopieën van zijn gegevens wenst, dan zal hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

 • Recht op verbetering:

De Sollicitant heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Sollicitant niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Omniplex de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de Sollicitant zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre de Sollicitant ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

Evenwel dient de Sollicitant er alsdan rekening mee te houden dat hij/zij mogelijks het sollicitatietraject niet zal kunnen doorlopen.

 

 • Recht op verwijdering:

De Sollicitant kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Sollicitant bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang en gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Omniplex rust.

Omniplex kan weigeren in te gaan op een verzoek tot wissing indien het bijhouden van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • Recht op beperking

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Sollicitant opteren om de gegevens te beperken.

 

Evenwel dient de Sollicitant er zich alsdan van bewust te zijn dat het sollicitatietraject mogelijks niet zal kunnen worden doorlopen.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Sollicitant uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Recht op overdraagbaarheid:

Voorzover de Sollicitant zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd of de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de Sollicitant gerechtigd om Omniplex te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde mits dit laatste technisch mogelijk is.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Sollicitant het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Omniplex, de heer Thimothy Van Oudenhove en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Omniplex - Damweg 9 - 8530 Harelbeke - 056/72 30 00 - info@omniplex.be - http://www.omniplex.be