Klant    Uw rechten

person.png
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens.png
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn.png
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden.png
Derden
Derden
waarom.png
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten.png
Uw rechten
Uw rechten
lock.png
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen.png
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Klant kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Klant heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat BePacked van deze gegevens maakt. De Klant kan één kopie kosteloos verkrijgen. Meerdere kopieën kunnen verkregen worden mits betaling van een administratieve vergoeding.

 

 • Recht op verbetering:

De Klant heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Klant niet akkoord is met de doeleinden waarvoor BePacked de gegevens verzamelt en gebruikt kan de Klant zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre de Klant ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van een algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

 • Recht op verwijdering:

De Klant kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Klant bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang en gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op BePacked rust.

 

 • Recht op beperking

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Klant opteren om de gegevens te beperken.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Klant uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Klant het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van BePacked, de heer Lode Gevaert en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, namelijk de Privacycommissie.

BePacked - Otegemstraat 13A - 8570 Vichte - 056 29 64 29 - info@bepacked.eu - http://www.bepacked.eu