Onderaannemer    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Onderaannemer kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Onderaannemer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat V-Packs van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij V-Packs worden aangevraagd. Indien de Onderaannemer meerdere kopieën wenst, dan zal zij hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

 • Recht op verbetering:

De Onderaannemer heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Onderaannemer niet akkoord is met de doeleinden waarvoor V-Packs de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de Onderaannemer zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre hij/zij ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

 • Recht op verwijdering:

De Onderaannemer kan tevens om de verwijdering van de persoonsgegevens verzoeken wanneer:

 

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Onderaannemer bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op V-Packs rust.

V-Packs kan weigeren in te gaan op een verzoek tot wissing indien het bijhouden van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • Recht op beperking:

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de Onderaannemer opteren om de gegevens te beperken.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Onderaanemer uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Recht op overdraagbaarheid:

Voorzover de Onderaannemer zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd of de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de Onderaannemer gerechtigd om V-Packs te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde mits dit laatste technisch mogelijk is.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Onderaannemer recht om klacht in te dienen, enerzijds bij V-Packs zelf en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 • V-Packs:

Adres: 9000 Gent, Wiedauwkaai 98

Telefoon: 09 222 22 22

E-Mail: pakjes@v-tax.be

 

 • De Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35

Website: www.privacycommission.be

V-Packs - Wiedauwkaai 98 - 9000 Gent - 09/222.22.22 - pakjes@v-tax.be - http://www.v-packs.be