Stedenaer    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Stedenaer kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

 • Recht op toegang en inzage:

De Stedenaer heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Storage & Offices van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Storage & Offices worden aangevraagd. Indien de Stedenaer meerdere kopieën wenst, dan zal zij hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

 • Recht op verbetering:

De Stedenaer heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

 • Recht van verzet:

Wanneer de Stedenaer niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Storage & Offices de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de Stedenaer zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre hij/zij ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

 • Recht op verwijdering:

De Stedenaer kan tevens om de verwijdering van de persoonsgegevens verzoeken wanneer:

 

 • de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de Stedenaer bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;
 • de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een -16-jarige;
 • de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Storage & Offices rust.

Storage & Offices kan weigeren in te gaan op een verzoek tot wissing indien het bijhouden van gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

 • Recht op beperking:

Wanneer de Stedenaer verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de opteren om de gegevens te beperken.

 

 • Recht op intrekking:

Wanneer de Stedenaer uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

 • Recht op overdraagbaarheid:

Voorzover de Stedenaer zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd of de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de Stedenaer gerechtigd om het Storage & Offices te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde mits dit laatste technisch mogelijk is.

 

 • Klachten:

Uiteraard heeft de Stedenaer recht om klacht in te dienen, enerzijds bij Storage & Offices zelf en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

 • Storage & Offices:

Adres: 8530 Harelbeke, Stedestraat 51

Telefoon: 056 735 735

E-Mail: services@stede51.be

 

 • De Gegevensbeschermingsautoriteit:

Adres: 1000 Brussel, Drukpersstraat 35

Website: www.privacycommission.be

Stede51 - Stedestraat 51 - 8530 Harelbeke - 056 735 738 - services@stede51.be - https://www.stede51.be