Dienstverlener    Uw rechten

person
Wat zijn persoonsgegevens?
Wat zijn persoonsgegevens?
gegevens
Welke gegevens verzamelen we?
Welke gegevens verzamelen we?
bewaringstermijn
Bewaringstermijn
Bewaringstermijn
derden
Derden
Derden
waarom
Waarom verzamelen we deze gegevens?
Waarom verzamelen we deze gegevens?
rechten
Uw rechten
Uw rechten
lock
Veiligheid en vertrouwelijkheid
Veiligheid en vertrouwelijkheid
vragen
Vragen & problemen
Vragen & problemen

Uw rechten

Er zijn verschillende rechten die de Externe Dienstverlener kan uitoefenen in het kader van de privacywetgeving:

 

·        Recht op toegang en inzage:

 

De Externe Dienstverlener heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van zijn/haar persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Quantis Accountancy van deze gegevens maakt. Er kan daartoe één kosteloze kopie bij Quantis Accountancy worden aangevraagd. Indien de Externe Dienstverlener meerdere kopieën van zijn gegevens wenst, dan zal hiervoor een administratieve vergoeding kunnen worden aangerekend.

 

·        Recht op verbetering:

 

De Externe Dienstverlener heeft steeds het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verbeteren.

 

·        Recht van verzet:

 

Wanneer de Externe Dienstverlener niet akkoord is met de doeleinden waarvoor Quantis Accountancy de gegevens verzamelt en gebruikt, kan de Externe Dienstverlener zich verzetten tegen de verwerking van de gegevens in zoverre hij/zij ernstige en legitieme redenen aantoont en voorzover de verwerking is gebeurd op grond van het algemeen of gerechtvaardigd belang.

 

·        Recht op verwijdering:

 

De Externe Dienstverlener kan tevens om de verwijdering van de gegevens verzoeken wanneer:

 

- de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;

 

- de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;

 

- de Externe Dienstverlener bezwaar maakt tegen de verwerking die plaatsvond op basis van algemeen belang of gerechtvaardigd belang en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking;

 

- de verwerkte persoonsgegevens deze zijn van een - 16 jarige;

 

- de persoonsgegevens gewist moeten worden om te voldoen aan een in het Unierecht of Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting die op Quantis Accountancy rust.

 

Quantis Accountancy kan weigeren in te gaan op een verzoek tot wissing indien het bijhouden van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 

·        Recht op beperking

 

Wanneer de verwijdering van de gegevens te verregaand lijkt en niet wenselijk is, kan de de Externe Dienstverlener opteren om de gegevens te beperken.

 

·        Recht op intrekking:

 

Wanneer de Externe Dienstverlener uitdrukkelijk zijn/haar toestemming heeft gegeven voor bepaalde gegevens te verwerken, kan hij/zij deze steeds intrekken.

 

·        Recht op overdraagbaarheid:

 

Voorzover de Externe Dienstverlener zelf zijn/haar gegevens heeft verstrekt en de verwerking berust op toestemming, dan wel in het kader van de uitvoering van de overeenkomst is gebeurd of de verwerking via geautomatiseerde besluitvorming wordt verricht, is de Externe Dienstverlener gerechtigd om Quantis Accountancy te verzoeken zijn/haar gegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm aan hem/haar te bezorgen dan wel over te dragen aan een derde mits dit laatste technisch mogelijk is.

 

·        Klachten:

 

Uiteraard heeft de Externe Dienstverlener het recht om klacht in te dienen, enerzijds bij de contactpersoon van Quantis Accountancy, de heer Filip Gekiere en anderzijds bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Quantis Accountancy

 

Adres: Kortrijksestraat 175, 8520 Kuurne

Telefoon: 056/36.22.20

E-mail: filip.gekiere@quantis.be

 

 

De Gegevensbeschermingsautoriteit:

 

Adres: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Website: www.privacycommission.be

 

Quantis - Kortrijksestraat 175 - 8520 Kuurne - 056/36 22 20 - info@quantis.be - http://www.quantis.be